رد کردن لینک ها

چتر

چتر

انواع چتر:

– چتر ستون کنار سازه از بالا

– خیمه چهارستون

– چتر ستون وسط

– چتر ستون کنار سازه از پایین

– چترستون کنار سازه از داخل

– چترهشت ضلعی ستون کنار

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام